Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sketch-map /'sket∫mæp/  

  • Danh từ
    bản đồ vẽ phác thảo (chỉ mới trên những nét chính)

    * Các từ tương tự:
    sketch map