Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drawing card /'drɔ:iɳkɑ:d/  

  • Danh từ
    mục hấp dẫn, cái đinh (của cuộc biểu diễn)