Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vật thần, vật thờ
  điều tôn sùng quá đáng
  make a fetish of clothes
  tôn sùng quá đáng cách ăn mặc
  vật kích dục (kích thích tình dục)
  quần áo lót của phụ nữ là một thứ vật kích dục thông thường

  * Các từ tương tự:
  fetishism, fetishist, fetishistic, fetishman