Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charmingly /'t∫ɑ:miŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] quyến rũ, [một cách] mê người