Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  an ủi, dỗ dành
  soothe a crying baby
  dỗ một đứa bé đang khóc
  làm dịu, làm đỡ [đau]
  làm đỡ đau răng cho ai
  this will help to soothe your sunburn
  cái này sẽ giúp làm dịu chỗ da cháy nắng của anh

  * Các từ tương tự:
  soother