Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enchant /in't∫ɑ:nt/  /in't∫ænt/

  • Động từ
    làm say mê
    say mê tiếng hát của tụi trẻ

    * Các từ tương tự:
    enchanted, enchanter, enchanting, enchantingly, enchantment, enchantress