Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enchanted /in't∫ɑ:ntid/  

  • Tính từ
    có bùa mê
    an enchanted garden
    khu vườn có bùa mê (trong truyện cổ tích)