Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enchantment /in't∫ɑ:ntmənt/  

  • Danh từ
    sự say mê; điều làm say mê
    sự vui thích; điều làm vui thích