Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enchanting /in't∫ɑ:ntiη/  

 • Tính từ
  làm say mê
  what an enchanting little girl!
  cô gái mới đáng say mê làm sao!

  * Các từ tương tự:
  enchantingly