Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spellbinding /'spelbaindiŋ/  

  • Tính từ
    làm mê ly, hấp dẫn
    a spellbinding performance
    một buổi biểu diễn hấp dẫn