Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm say mê, quyến rủ; mê hồn
  a bewitching smile
  nụ cười quyến rủ

  * Các từ tương tự:
  bewitchingly