Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mạnh quá, rất mạnh mẽ
  find the smell overpowering
  thấy mùi rất mạnh mẽ
  overpowering grief
  nỗi đau buồn rất mạnh