Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unendurable /'ʌnin'fɔ:səbl/  

  • Tính từ
    không thể chịu đựng được, khó chịu đựng