Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đàn áp; bất công; tàn bạo
  oppressive measures
  những biện pháp đàn áp
  oppressive laws
  những đạo luật bất công
  đè nặng; ngột ngạt
  oppressive weather
  thời tiết ngột ngạt

  * Các từ tương tự:
  oppressively, oppressiveness