Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm đau khổ; đau lòng
  a harrowing experience
  một kinh nghiệm đau khổ
  a harrowing history
  một chuyện đau lòng