Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • đau, đau đớn, đau khổ; làm đau, làm đau đớn, làm đau khổ
  his shoulder is still painful
  vai nó còn đau
  a painful blow on the shoulder
  cú đánh làm đau ở vai
  gây đau đớn; gây bối rối
  a painful experience
  một kinh nghiệm đau đớn
  it was my painful duty to tell him he was dying
  thật là bối rối cho tôi phải bảo anh ta là anh ta sắp chết
  his performance is painful
  thành tích của nó thật đau lòng (rất tồi)
  khó khăn; chán ngắt
  công việc cạo sạch lớp sơn tường chán ngắt

  * Các từ tương tự:
  painfully, painfulness