Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    quấy nhiễu
    quấy rối (quân địch)

    * Các từ tương tự:
    harassment