Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harassment /'hærəsmənt/  /hə'ræsmənt/

  • Danh từ
    sự quấy nhiễu
    sự quấy rối (quân địch)