Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (cũ)
  làm bực mình, làm phật ý
  nàng bực mình vì tôi đến trễ
  (thường ở dạng bị động) làm cho lo lắng, làm cho đau buồn
  thất bại đã làm anh ta đau buồn
  a vexed question
  vấn đề nan giải gây nhiều bàn cãi
  vấn đề nan giải là ai trả tiền bồi thường đây

  * Các từ tương tự:
  vexation, vexatious, vexatiously, vexatiousness, vexatory, vexed, vexedly, vexer, vexil