Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vexatious /vek'sei∫əs/  

 • Tính từ
  (cũ)
  phiền toái
  vexatious rules and regulations
  những luật lệ và quy định phiền toái

  * Các từ tương tự:
  vexatiously, vexatiousness