Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vexatiousness /vek'seiʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất làm bực mình, tính chất phiền phức