Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật học) cánh cờ (của hoa các cây họ cánh bướm) ((như) vexillum)

    * Các từ tương tự:
    vexilla, vexillum