Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều vexilla
    (động vật học) tơ (lông chim)
    (như) vexil
    (sử học) quân kỳ