Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người làm bực mình, người làm phật lòng
    người hay nhũng nhiễu