Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vexatory /'veksətəri/  

  • Tính từ
    làm phật
    nhũng nhiễu