Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  phật ý; bực tức
  to become vexed
  bực tức
  vexed question
  một vấn đề gây ra nhiều cuộc tranh luận

  * Các từ tương tự:
  vexedly