Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-) (beset)
  bao vây; bám riết
  cuộc hành trình đầy rẫy hiểm nguy
  những cám dỗ bám riết theo tất cả chúng ta

  * Các từ tương tự:
  besetting