Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ; thường xấu)
  con nghẽo
  it's a waste of money betting on that old nag!
  Đánh cá vào con nghẽo ấy thật là phí tiền!
  Động từ
  (-gg-)
  làm khó chịu; làm đau; day dứt
  nỗi đau khó chịu
  vấn đề ấy đã day dứt tôi hàng mấy tuần
  nag at somebody
  rầy la ai hoài; mè nheo ai
  chị ta mè nheo anh suốt ngày

  * Các từ tương tự:
  Nagative correlation, nagger, nagging, naggish, naggy