Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aggravating /'ægrəveitiη/  

 • Tính từ
  làm khó chịu, làm bực mình
  aggravating delays caused by heavy traffic
  cản trở khó chịu do giao thông đông nghịt

  * Các từ tương tự:
  aggravatingly