Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    nâng cao, tăng thêm
    music to heighten the dramatic effect
    âm nhạc để làm tăng thêm kịch tính