Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    [đào] sâu thêm; sâu đậm thêm
    deepen a channel
    đào sâu thêm con kênh
    điều bí ẩn càng sâu đậm thêm