Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hang (cầy, thỏ…)
  Động từ
  đào (hang); đào hang
  thỏ đã đào hang ở bờ cỏ
  burrow [one's way] into, through, under…
  đào lối đi theo hướng nào đó
  tù nhân trốn thoát bằng cách đào đường hầm dưới tường
  chúng tôi đã đào bới cả một đống hồ sơ để tìm những tài liệu chúng tôi cần

  * Các từ tương tự:
  burrower