Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đào
  excavate a trench
  đào một con hào
  khai quật
  excavate a buried city
  khai quật một thành phố bị chôn vùi