Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ)
  làm (ai) bực mình; làm (ai) cáu kỉnh
  được lệnh phải ra khỏi nhà, điều đó làm tôi bực mình

  * Các từ tương tự:
  peeved