Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exacerbate /ig'zæsəbeit/  

  • Động từ
    làm cho tệ hại hơn, làm trầm trọng thêm
    sự can thiệp của mẹ cô ta làm cho cuộc hôn nhân của họ khó khăn thêm