Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Anh, tiếng lóng)
    sự gây gổ (giữa các nhóm thanh niên …)