Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ)
  chọc tức; làm nổi cáu
  don't get rile
  đừng nổi cáu
  nó không đồng ý, điều đó làm tôi nổi cáu