Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exasperating /ig'zæspəreitiη/  

  • Tính từ
    làm bực mình, làm điên tiết

    * Các từ tương tự:
    exasperatingly