Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm trầm trọng thêm (tình hình, bệnh tật)
    làm khó chịu, làm bực mình