Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm (ai) tức điên người
    cô ta được chọn chứ không phải tôi, điều đó làm tôi tức điên người lên

    * Các từ tương tự:
    maddening, maddeningly, maddeningness