Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm tức điên người; làm bực mình
  maddening delays
  những sự chậm trễ làm tức điên người lên

  * Các từ tương tự:
  maddeningly, maddeningness