Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự làm cho bực mình; sự làm cho nổi cáu