Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều)
  lông cổ (gà trống…); lông gáy (chó…)
  make somebody's hackles rise
  làm cho ai nổi giận
  with one's hackles up
  sửng cồ lên