Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con dê
  (từ lóng) lão dê cụ
  act (play) the [giddy] goat
  (khẩu ngữ)
  xử sự lông bông vô trách nhiệm
  get somebody's goat
  (khẩu ngữ)
  quấy rầy ai
  separate the sheep from the goats

  * Các từ tương tự:
  goat-fish, goat-sucker, goat's cheese, goat's wool, goatee, goatherd, goatish, goatling, goatskin