Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (đợng vật) cá phèn