Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goat's wool /'goutswul/  

  • Danh từ
    vật không có thật