Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goatskin /'gəʊtskin/  

  • da dê (đã thuộc)
    bình đựng nước bằng da dê (đựng rượu…)