Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goatherd /'gəʊthɜ:d/  

  • Danh từ
    người chăn dê