Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goat's cheese /'gəʊt∫i:z/  

  • pho mát làm bằng sữa dê