Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dê non (từ 1 đến 2 năm tuổi)